Iznimno važan segment djelovanja Centra tehničke kulture Rijeka je povezivanje korištenja novih tehnologija sa stvaranjem prilika za socijalno marginalizirane skupine. Socijalizacija društveno isključenih osoba te stvaranje društva koje razumije, prihvaća i stvara jednake prilike za svoje građane i građanke je misao vodilja pri provođenju i pisanju svih projekata CTK Rijeka. 

 

U projekte uključujemo različite društvene skupine poput osoba s invaliditetom, osoba zrelije životne dobi, osoba slabijeg imovinskog stanja, mladih bez posla i/ili radnog iskustva, te osoba koje su na bilo koji način isključene iz društva i sa tržišta rada. Mladim nezaposlenim osobama kao i osobama s invaliditetom i socijalno ugroženim građanima naši projekti pružaju cjelovite edukacijske programe kojima ih se priprema za konkurentno sudjelovanje na tržištu rada.

Prostor CTK Rijeka  mogu koristiti svi građani i građanke bez ikakvih prepreka pri kretanju. 

Svoj doprinos dajemo i kao suradnici na projektima usmjerima prema digitalnoj inkluziji umirovljenika, domaćica i branitelja.

 

Iznimno važno područje djelovanja svakako je i Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko – goranske županije. CTK Rijeka je aktivni sudionik stvaranja ovog međusektorskog partnerstva i zauzima važnu poziciju u njegovom daljnjem razvoju. Naime, CTK Rijeka ima, ali i dalje razvija prostorne i ljudske kapacitete, te će dio svojih resursa staviti na raspolaganje LPZ naše županije. Na taj način povezuju se i optimalno koriste resursi naše organizacije ali i ostalih partnera. Sudjelovanjem u izradi županijske strategije razvoja ljudskih resursa određene su prioritetne smjernice uključivanja socijalno isključenih kategorija na tržište rada.

CTK Rijeka će u tom procesu provedbe županijske strategije razvoja ljudskih resursa imati važnu provedbenu ulogu te istovremeno sudjelovati u upravljanju i daljnjem razvoju LPZ PGŽ. Od travnja 2018. s provedbom je u sklopu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko – goranske županije započeo projekt LO.PA.Z PLUS financiran kroz Europski socijalni fond 

 

Svi projekti međusobno su povezani i nadopunjuju usluge i pristupe čime se naglašava orijentacija ka stvaranju jednakih prilika, odnosno razvoju individualnih kompetencija, novih tehnologija i cjeloživotnog učenja te uklanjanju fizičkih i mentalnih barijera na putu uvažavanja različitosti i poticanja jednakosti. Svi naši edukacijski programi, posebice u okviru programa socijalne inkluzije vode brigu o ravnopravnoj zastupljenosti svih ciljanih skupina, dostupnosti naših programa te neisključivanju ranjivih skupina stanovništva.