Provođenjem višegodišnjih projekata, kao i uvođenjem novih sadržaja i projekata, CTK Rijeka nastoji povezati sve dionike lokalne zajednice – građane, organizacije civilnog društva, javne i privatne ustanove, gospodarstvo i medije. Stvarajući okvir za zajedničko djelovanje (otvorene radionice i javna događanja) CTK Rijeka postaje ishodište stvaralaštva, građanskog aktivizma te pojedincima i organizacijama nudi dioništvo u razvoju vlastite zajednice. Kroz višegodišnje projekte, a posebice Ljeto na Školjiću, kao i redovni program potiče se volonterski rad, aktivno sudjelovanje, partnerstvo i međusektorska suradnja.

 

Kroz program razvoja zajednice CTK Rijeka nastoji doprinijeti razvoju civilnog društva u regiji, prije svega osnaživanjem građana za aktivno sudjelovanje jačanjem njihovih kompetencija, inovativnost i korištenja novih tehnologija.