O projektu

Osnovni ciljevi projekta UKLJUČI S(V)E - Znanjem do (samo)zaposlenja i društvenih promjena su poticanje mladih nezaposlenih osoba na usvajanje poslovnih, socijalnih i informatičkih vještina kako bi povećali njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Ciljna skupina su mladi u dobi od 15 do 29 godina, posebice nezaposleni te mladi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti koje će se kroz edukaciju usmjeriti u traženju prvog zaposlenja ili potaknuti na samozapošljavanje.

Svrha je ojačati socijalne, profesionalne i informatičke vještine mladih kroz praktične radionice, formalne i neformalne edukacije, podržati ih kroz savjetovanje o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja i korištenje online savjetovanja za društveno poduzetništvo.

Poseban naglasak u provedbi projekta stavljen je na informiranje mladih i šire javnosti o potencijalima društvenih poduzeća kao generatora društvenih promjena.

Projekt UKLJUČI S(V)E - Znanjem do (samo)zaposlenja i društvenih promjena provode u partnerstvu CTK Rijeka i SOS Rijeka, a financira ga Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR).