Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, organizira novi ciklus besplatnih informatičkih tečajeva na kojima će zainteresirani savladavati osnove informatičkih vještina.

Besplatni informatički tečajevi namijenjeni su osobama koje imaju prebivalište na području grada Rijeke, i to umirovljenicima, umirovljenim hrvatskim braniteljima, korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, osobama s posebnim potrebama kao i kućanicama starijim od 55 godina.

Tečajevi će se održavati u Centru tehničke kulture Rijeka, Školjić 6/I kat, a predviđeno je da tečajeve pohađa 85 polaznika. Tečajevi će se odvijati u grupama i to u trajanju od 20 školskih sati po grupi. Prijave su u tijeku i vrše se do popune grupa i to na telefon 327-155, od 8 – 16 sati, svakog radnog dana.

 

Osobe koje budu izabrane kao potencijalni kandidati za tečaj trebaju donijeti potrebnu dokumentaciju (dokaz statusa) prigodom upisa u tečaj, a ne tijekom same prijave. Polaznici će naknadno (telefonski) biti obaviješteni o početku rada njihove grupe. Potrebna dokumentacija:

  • umirovljenici moraju priložiti odrezak od mirovine,
  • osobe s invaliditetom jedno od ovih rješenja: rješenje nadležnog tijela o invaliditetu; rješenje nadležnog tijela o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad; rješenje o pravu na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje; rješenje o pravu na osobnu invalidninu i nalaz specijalista o postojanju tjelesnog oštećenja; članska iskaznica udruge osoba s invaliditetom ili teže bolesnih osoba,
  • branitelji moraju priložiti potvrdu nadležnog tijela o statusu branitelja/stradalnika rata,
  • korisnici socijalnog programa Grada Rijeke moraju priložiti rješenje o ostvarivanju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi,
  • kućanice (dobna skupina 55 godina i više) moraju donijeti potvrdu HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.